Aktualności

Konkurs Taneczny Online – Zapraszamy do udziału!

REGULAMIN
KONKURSU TANECZNEGO ONLINE – Prywatnej Szkoły Baletowej w Bielsku-Białej
ORGANIZATOR:
Szkoła Baletowa i Studio Tańca Releve
TERMIN KONKURSU:
Zgłoszenia nadsyłamy do 21 czerwca 2020 wyniki podamy 28 czerwca br.
KONTAKT:
575378278, biuro@szkolabaletowa.eu
CELE KONKURSU:
 • promowanie kreatywności i postaw twórczych,
 • popularyzacja różnorodnych form tanecznych we własnych opracowaniach choreograficznych.
 • rozwój artystyczny dzieci i młodzieży;
 • twórcza rywalizacja z rówieśnikami;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z tańcem i muzyką;
ZGŁOSZENIA:
Przesyłamy na adres e-mail biuro@szkolabaletowa.eu do dnia 21.06.2020r.
W treści maila wpisujemy:
1. Imię i nazwisko tancerza
2. Rok urodzenia + kategoria wiekowa
3. Tytuł choreografii, inspiracje, krótką informację czego dotyczy choreografia, czy jest to luźna wariacja czy niesie ze sobą głębsze przesłanie; 
4. Nagraną choreografię przesyłamy jako załącznik, za pomocą WeTransfer lub w
formie udostępnionego linku do dysku Google
5. Czas trwania – do 2 minut
6. Dane do faktury (jeżeli dotyczy)
7. Potwierdzenie wpłaty akredytacji
UWAGA! Nagrana choreografia MUSI być wykonana w warunkach domowych: w mieszkaniu, ogrodzie, przed domem, na świeżym powietrzu. Nie może to być nagranie ze Studia Tańca ani z innego konkursu. Prosimy o ustawienie jak najwyższej jakości nagrywania;
KATEGORIE WIEKOWE:
I kategoria: do 8 lat
II kategoria: 9 do 11 lat
III kategoria: 12 do 15 lat
IV kategoria: powyżej 16 lat
Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia kategorii w przypadku małej ilości zgłoszeń.
AKREDYTACJA:
Warunkiem uczestnictwa w KONKURSIE  jest dokonanie opłaty startowej za każdą zgłoszoną prezentację konkursową:
30zł  – od prezentacji;
Wpłaty należy dokonać do dnia 21.06.2020r. na konto:
Szkoła Baletowa i Studio Tańca Releve
Mbank 44 1140 2004 0000 3702 7799 0849
W tytule przelewu prosimy wpisać: KONKURS TAŃCA + imię i nazwisko
JURY I KRYTERIA OCENIANIA:
Jurorami konkursu będzie:
Dawid Bawor – przewodniczący jury, choreograf, tancerz, aktor scen muzycznych, będzie zwracać uwagę na pomysł, jakości ruchowe, dopasowanie tematu, technikę wykonania;
Izabela Sojka – tancerka,  instruktorka, będzie zwracać uwagę na technikę tańca, jakość wykonania;
Magdalena Ostrowicka – artysta, fotograf, będzie zwracać uwagę na wrażenie artystyczne, dobór kostiumu, dobranie repertuaru muzycznego;
Aleksandra Jurczak – choreograf, będzie zwracać uwagę na inspiracje, kreatywność i wrażenie artystyczne
Oceniana będzie: choreografia, kreatywność, jakości ruchowe, technika wykonania, wykorzystanie przestrzeni, dobranie repertuaru muzycznego, ewentualnych rekwizytów, dobór kostiumu, wrażenie artystyczne, inspiracje, dopasowanie tematu;
• Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy – pocztą internetową;
• Jury zastrzega sobie prawo do ostatecznego kwalifikowania uczestników do danej kategorii.
• Decyzje podjęte przez jury są ostateczne.
 • Dodatkowo Jury może przyznać nagrodę specjalną dla najlepszej prezentacji – GRAND PRIX.
 NAGRODY GŁÓWNE:
 • Sesja zdjęciowa w plenerze z Magdaleną Ostrowicką www.cobraostra.pl
 • Vouchery do sklepu tanecznego Machiko www.machikogym.com
 • Perfumy od perfumerii Piękny Zapach www.perfumeria-pieknyzapach.pl
 • Lekcje indywidualne z jurorami konkursu
 • Wejściówki na zajęcia do Szkoły Baletowej
POZOSTAŁE INFORMACJE:
• Wykonawca musi być jednocześnie choreografem własnej prezentacji;
• Sprawy nieujęte regulaminem rozstrzyga organizator.
 • Zgłoszenie uczestnika/ów do konkursu oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu, w tym również wyrażenie zgody, na udostępnianie wizerunku, przesłanych materiałów wideo oraz danych osobowych przez organizatorów konkursu;

RODO:

Zgłaszając swój udział w Konkursie uczestnik akceptuje fakt, że jego wizerunek będzie utrwalony przez Prywatną Szkołę Baletową przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a przesłany film konkursowy może zostać wyświetlony publicznie na stronie internetowej www.szkolabaletowa.eu oraz fb.

Wizerunek artystów będzie upubliczniony w mediach, na stronie internetowej i profilu FB jako relacja z wydarzenia.

 Obowiązek informacyjny: 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU ONLINE ORAZ RODZICÓW NIEPEŁNOLETNICH UCZESTNIKÓW

Na podstawie art. 13 rozporządzenia rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych uczestników oraz ich opiekunów prawnych (zwanych dalej łącznie Uczestnikami lub Uczestnikiem) jest PRYWATNA SZKOŁA BALETOWA (dalej PSB) z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 22, telefon 575378278

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w PSB możliwy jest pod adresem email:

biuro@szkolabaletowa.eu

3. Podane dane osobowe Uczestników, w tym wizerunek przetwarzane będą na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby lub rodzica niepełnoletniego uczestnika)

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na PSB)

– art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonania przez PSB zadania realizowanego w interesie publicznym)

4. Dane osobowe Uczestnika podane podczas zgłoszenia do konkursu tanecznego online, w tym jego wizerunek (jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę na jego wykorzystanie przez PSB) przetwarzane będą w wyłącznie następujących celach:

  organizacji konkursu,

– promocji konkursu,

– wyświetleniu fragmentu prezentacji uczestnika na ekranie podczas wydrzeń PSB

– informowania o dodatkowych wydarzeniach organizowanych przez PSB (jeśli Uczestnik wyrazi zgodę na otrzymywanie dodatkowych informacji od PSB).

5. Odbiorcą danych osobowych będą:

– podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę informatyczną PSB, pocztę elektroniczną oraz stronę internetową

– pracownicy PSB

– inne podmioty przetwarzające dane uczestników w imieniu PSB, czyli takie z którymi PSB zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do organizacji konkursu online;

– podmioty uprawnione przepisami prawa, w tym podmioty kontrolujące PSB

6. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres (w zależności od celu ich zebrania):

– wizerunek Uczestnika przez okres 1 roku licząc od roku następującego po roku w którym odbył się konkurs do czasu cofnięcia wyrażonej zgody

– dane podane w formularzu zapisu – przez okres  1 roku od momentu zgłoszenia 

– w przypadku wyrażenia zgody na informowanie Uczestnika o dodatkowych wydarzeniach organizowanych przez PSB, dane będą przechowywane przez okres 1 roku od momentu wyrażenia zgody

8. Każdemu Uczestnikowi, w związku z przetwarzaniem przez PSB jego danych osobowych przysługują następujące prawa: 

– prawo żądania dostępu do danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od PSB potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich, oraz informacji określonych art. 15 RODO 

– prawo żądania ich sprostowania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od PSB niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 

– prawo żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od PSB niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO

– prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od PSB ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18. ust. 1 RODO 

– prawo do przenoszenia danych – prawo to jest możliwe do realizacji tylko w przypadku zautomatyzowanego tzn. komputerowego przetwarzania danych oraz jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a  lub w związku z realizacją umowy, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO.

PSB zrealizuje przysługujące Uczestnikowi prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na PSB nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający go 

z obowiązku realizacji żądań.

Aby skorzystać ze swoich praw Uczestnik zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek (w zależności od żądania). PSB może wystąpić o uzupełnienie danych podanych we wniosku w celu jednoznacznej identyfikacji Uczestnika w związku z obsługą złożonego wniosku.

9. Uczestnik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie w związku ze swoją szczególną sytuacją z tym zastrzeżeniem, że prawo to może zostać  zrealizowane wyłącznie w przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. e tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

– art. 6 ust. 1 lit. f tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

10. Uczestnik, w związku z wyrażeniem jakiejkolwiek zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, posiada również prawo wycofania wyrażonej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem tzn. dane, które zostały zebrane na podstawie wyrażonej zgody uznawane są za zebrane zgodnie z prawem.

11. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane osobowe przetwarzane są w sposób naruszający przepisy RODO,  przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsca swojego pobytu, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest  Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

12. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i konieczne do przeprowadzenia zapisów na zajęcia WUD jego organizacji oraz bieżącego informowania o sprawach organizacyjnych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, każdorazowo podanie danych jest dobrowolne. 

13. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany za pomocą systemów informatycznych, ani nie będą wobec tych danych podejmowane zautomatyzowane decyzje tj. będące wynikiem decyzji programu komputerowego jak również Uczestnicy nie będą podlegać profilowaniu czyli takiemu przetwarzaniu, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osoby Uczestnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia lub zmian Regulaminu, jeśli pojawią się ważne i niezależne od Organizatora okoliczności. Informacje o ewentualnych zmianach będą niezwłocznie umieszczone na stronie www.szkolabaletowa.eu bądź na profilu facebookowym.
Zapraszamy!