Title Image

Rekrutacja

Prywatna Szkoła Baletowa w Bielsku-Białej

NABÓR DO 1 KLASY SZKOŁY BALETOWEJ DLA DZIECI Z ROCZNIKA 2015 ORAZ 2014 ORAZ NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DLA DZIECI DO WYŻSZYCH KLAS SZKOŁY BALETOWEJ ODBĘDZIE SIĘ 

                  13 CZERWCA 2023R. O GODZ. 18.00!

Formularz oraz zaświadczenie lekarskie proszę zabrać na egzamin.

Formularz Zgłoszeniowy dla kandydatów do 1 klasy Szkoły Baletowej

Procedura badania przydatności do podjęcia nauki w klasie pierwszej Szkoły Baletowej

  1. O przyjęcie do klasy pierwszej Prywatnej Szkoły Baletowej może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym skończy co najmniej 9 lat.
  2. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata składają w sekretariacie Szkoły lub przesyłają w formie elektronicznej na adres biuro@szkolabaletowa.eu, w terminie do 12 czerwca bieżącego roku wniosek zamieszczony na stronie internetowej Szkoły lub do pobrania w sekretariacie. Jedno zdjęcie, potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej na konto PSB w kwocie 150 zł oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w PSB wydanego przez lekarza specjalistę z zakresu ortopedii lub medycyny sportowej stanowią załączniki do wniosku o przyjęcie do szkoły.
  3. Dla kandydatów do Szkoły przeprowadza się badanie przydatności.
  4. Badanie przydatności do podjęcia nauki w Szkole polega na sprawdzeniu predyspozycji fizycznych, ruchowych, poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej odbędzie się ono w czerwcu
  5. Szkoła zapewnia wszystkim kandydatom poddawanym badaniu przydatności równe i właściwe warunki jego przeprowadzania, uwzględniające specyfikę kształcenia realizowanego w Szkole.
  6. Kandydaci do badania przydatności powinni nosić strój umożliwiający dokładny ogląd budowy ciała dziecka (krótkie spodenki i koszulki na ramiączkach lub body), a dziewczynki powinny mieć włosy spięte tak , aby odsłaniały czoło i kark.
  7. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą nauczyciele praktycznych przedmiotów artystycznych, nauczyciel rytmiki lub umuzykalnienia.
  8. Przed rozpoczęciem badania przydatności dyrekcja Szkoły przeprowadza zebranie informacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami kandydatów, zapoznając ich ze specyfiką pracy szkoły i procedurą badania przydatności.
  9. Do szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej należy:
    1. podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji
    1. ustalenie zakresu badania przydatności
    1. przeprowadzenie badania przydatności
   1. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły w terminie do 30 sierpnia
  10. W procesie badania przydatności kandydaci są badani przez komisję rekrutacyjną zgodnie z następującymi kryteriami:
    1. postawa i cechy motoryczne kandydata – typ budowy i proporcje ciała
    1. dyspozycje kończyn dolnych – budowa i elastyczność stopy, wykręcenie nóg (en dehors), ruchomość nóg w stawach biodrowych
    1. elastyczność kręgosłupa
    1. skoczność
    1. koordynacja muzyczno-ruchowa w oparciu o proste kombinacje ruchów tanecznych (marsz, podskoki, krok polki, walca) w połączeniu z ruchem ramion
   1. dyspozycje rytmiczno-słuchowe – odtworzenie wysłuchanego rytmu, powtórzenie melodii o dłuższym przebiegu.
  11. Kryteria wymienione w pkt. 10 oceniane są w następującej skali:
    1. postawa i cechy motoryczne kandydata: 0 – 6 pkt
    1. dyspozycje kończyn dolnych : 0 – 6 pkt
    1. elastyczność kręgosłupa: – 0 – 6 pkt
    1. skoczność: 0 – 6 pkt
    1. koordynacja muzyczno – ruchowa: 0 – 6 pkt
   1. dyspozycje rytmiczno – słuchowe:
     1. odtworzenie wysłuchanego rytmu: 0 – 4 pkt.
    1. powtórzenie melodii : 0 – 2 pkt.
  12. Po przeprowadzeniu badania, członkowie komisji uzgadniają ocenę dla poszczególnych kandydatów.
  13. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do Szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
  14. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły, rodzic/prawny opiekun kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę punktów, uprawniającą do przyjęcia i liczbę punktów uzyskaną przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.
  15. Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora Szkoły odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
  16. Na rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.